(Source: oldmrsk, via soyymilk)

(via glitterandnightmares)

Poison Ivy (1992)

(Source: dollshaped)

theme